Här kan du läsa om det helt digitaliserade diagnosverktyget BrilliantGrund, som prövar gymnasieelevers baskunskaper i matematik. Med inloggning får du som elev, lärare, rektor eller skolhuvudman tillgång till diagnoser, resultat, statistik och didaktiska kommentarer. Diagnosresultaten visar, med precision, vilka grundläggande matematikkunskaper eleverna har eller ännu inte har för att klara de första matematikkurserna på gymnasiet. På så sätt tydliggörs vilken inledande undervisning som enskilda elever eller grupper av elever behöver. Såväl diagnoser som resultatanalyser är baserade på matematikdidaktisk forskning. Läs mer genom att klicka i menyn ovan eller på ikonerna nedan.

BrilliantGrund

BrilliantGrund är ett digitalt diagnosmaterial som i ett första steg ger läraren en bild av vilka kunskaper hennes elever har med sig från grundskolans matematik. Det består av elva separata diagnoser som täcker de basala kunskaper, den verktygslåda, eleverna behöver för att gå vidare till gymnasiets matematik. Varje diagnos görs på ungefär tio minuter. Rättningen är automatiserad och statistiska sammanställningar ges direkt som presenterar elevernas kunskaper i översiktliga didaktiskt strukturerade resultatscheman, både på individuell nivå och på olika gruppnivåer. Diagnoserna kan med fördel användas formativt i undervisningen och de samlade resultaten ger ett underlag för ett systematiskt kvalitetsarbete på skol- och kommunnivå. Fullt utbyggt kommer diagnosmaterialet att täcka in gymnasiets hela matematikområde.

MATERIALET

 • är självrättande och ger eleven direkt återkoppling
 • ger läraren stöd för att analysera gruppens och enskilda elevers kunskapsnivå,
 • är helt digitaliserat – ingen pappershantering krävs av vare sig elev eller lärare,
 • ger läraren en utgångspunkt för sin vidare planering,
 • är framtaget av forskare vid Göteborgs universitet och bygger på didaktiska ämnesanalyser av skolans matematik..

Eleven

Eleven utför diagnoserna digitalt via sin webbläsare. Varje diagnos testar ett begrepp och visar med precision vad eleven kan eller ännu inte kan. Diagnoserna är självrättande och direkt efter en avslutad diagnos får eleven ett resultatschema infärgat efter korrekt/inkorrekt svar på de olika uppgifterna. Schemat visar hur den matematik uppgifterna prövar är strukturerad med avseende på förkunskaper. Pop-up-fönster beskriver kortfattat för eleven vad varje uppgift prövar och kort hur man kan tänka. Eleven loggar in i systemet via mattediagnos.se med personnummer och lösenord.


 • Eleven använder ett specialdesignat digitalt tangentbord. Tangentbordet är gjort så att hen enkelt ska kunna svara på uppgifterna, exempelvis genom att skriva in bråk, potenser och ekvationer. I vänstra delen av skärmen ser eleven antalet uppgifter i den aktuella diagnosen, vilken uppgift hen håller på med och vilka uppgifter hen har gjort.


 • Eleven ser sitt eget resultatschema, där korrekt besvarade uppgifter är gröna och uppgifter som besvarats fel är röda. Genom att trycka på en ruta får eleven i en pop up-text veta vad uppgiften testar och får en idé om hur man kan tänka.

Läraren

Varje diagnos testar ett begrepp och visar med precision vad varje elev kan eller ännu inte kan. Samtidigt som eleverna gör en diagnos produceras automatiskt resultatscheman för enskilda elever och för gruppen. Reultatschemat visar hur den matematik de olika uppgifterna prövar är strukturerad med avseende på förkunskaper och resultatet för gruppen färgas in i en skala från grönt till rött. Därmed får läraren en bild av gruppens kunskaper inom området, som kan ligga till grund för planering av undervisningen. Gruppens resultat kan jämföras med resultatet för hela kommunen, vilket också genereras automatiskt. Läraren har även möjlighet att nollställa elevernas diagnoser med bibehållande av varje elevs historik. Vidare kan läraren se data om enskilda elevers samtliga diagnoser, enskilda elevers tidsåtgång på enskilda uppgifter, manuellt rätta enskilda svar och nollställa enskilda elevers lösenord.

På lärarsidan finns även instruktioner för de olika diagnoserna och didaktiska kommentarer som beskriver analysen av ämnesområdet som diagnoserna behandlar.


 • Läraren får en god överblick över samtliga elever i gruppen med resultat på samtliga diagnoser. Med ett klick kan läraren bland annat se den enskilde elevens resultatschema.


 • Resultatschemat för klassen eller gruppen ger läraren en god bild av gruppens kunskaper inom området. Schemat färgas in från rött till grönt beroende av resultatet.

Rektorn

Rektorn får, för varje genomförd diagnos, tillgång till såväl klassernas resultat som skolans samlade resultat i form av resultatscheman. Varje resultatschema visar hur den matematik de olika uppgifterna prövar är strukturerad med avseende på förkunskaper. Skolans samlade resultat samt resultat på såväl kurs- som programnivå färgas in i en skala från grönt till rött och ger en tydlig bild av elevernas kunskaper. Skolans resultat kan jämföras med resultatet för hela kommunen. Detta kan utgöra ett underlag för skolans systematiska kvalitetsarbete.


 • Rektor kan se ett resultatschema för hela skolan, olika program eller kurser. Schemat färgas in från rött till grönt beroende av resultatet.

Förvaltningen

Kommunledningen, eller motsvarande, får för varje genomförd diagnos tillgång till varje skolas resultat på såväl kurs- som programnivå, liksom till kommunens samlade resultat i form av ett resultatschema. Resultatschemat visar hur den matematik de olika uppgifterna prövar är strukturerad med avseende på förkunskaper och resultatet för kommunen färgas in i en skala från grönt till rött. Det ger en tydlig bild av elevernas kunskaper. Kommunens resultat kan jämföras med resultatet för enskilda skolor, kurser eller program. Detta kan utgöra ett underlag för ett systematiskt kvalitetsarbete.

I de fall elevdata kan importeras till vår server automatiskt från kommunens elevdatabas krävs ingen manuell hantering av data. I våra avtal ingår teknisk support.


 • Centralt kan resultatscheman användas för att få en total bild av kommunens resultat. Detta kan jämföras med resultatscheman för olika kurser, program och skolor.

Bakgrund till Brilliantdiagnoserna

Materialet BrilliantGrund utgår från den forskning som Madeleine Löwing under många år bedrivit i matematikdidaktik. Inom en didaktisk ämnesteori för matematikundervisning har hon, de senaste åren tillsammans med Christian Bennet, utvecklat de didaktiska ämnesanalyser, som ligger till grund för Brilliantdiagnoserna. Inledningsvis har forskningen varit inriktad mot grundskolan och utgör bland annat grund för Skolverkets diagnosmaterial DIAMANT, men under de senaste åren har forskningen även utvidgats till att handla om den matematik som undervisas i gymnasieskolan.

I Löwings och Bennets forskning analyseras skolans matematik utifrån ett didaktiskt perspektiv. Denna didaktiska ämnesanalys resulterar bland annat i en strukturering av det matematiska innehållet utifrån ett förkunskapsperspektiv. Delar av resultaten har presenterats på ämnesdidaktiska konferenser, bland annat en nationell ämnesdidaktisk konferens våren 2014. Analyserna har prövats och bekräftats empiriskt på över 10.000 elever i svensk skola. Forskningen ligger också till grund för delar av Skolverkets Matematiklyft. Bennet har varit engagerad av Skolverket som projektansvarig för delar av matematiklyftet och är, bland annat tillsammans med Löwing, ansvarig för delar av detta.

Diagnosmaterialet är konstruerat så att det med precision visar vad en elev kan eller ännu inte kan samtidigt som det går åt kort tid till att genomföra diagnoserna, rätta dem, sammanställa dem och analysera dem. Allt material, inklusive alla diagnoser, är digitaliserat av Martin Walker, IT konsult med erfarenhet från olika läromedelsförlag. Vi har tillsammans lyckats sammanföra digital teknik med forskningsbaserad didaktik.

BrilliantGrund har, med positivt utfall, utprövats av Uppsala kommuns samtliga gymnasieskolor under 2014. Såväl uppgifternas utformning som tekniska utmaningar har prövats i full skala i terminsstarten 2014.

PDF-broschyr

Ladda ner

Personerna bakom mattediagnos.se är

Christian Bennet
Filosofie doktor, lektor vid Göteborgs universitet.

Madeleine Löwing
Filosofie doktor, tidigare lektor vid Göteborgs universitet.

Mats Löwing
Tidigare undervisningsråd vid Skolverket och Skolinspektionen.

Martin Walker
IT-utvecklare och konsult.

Kontakt

Kontaktinformation

Mats Löwing
Telefon: 0708-88 32 27
info@mattediagnos.se